Ochrana osobných údajov a bezpečnosť

I. Prevádzkovateľ informačného systému

Prevádzkovateľ informačného systému internetového obchodu je Fordia s.r.o., Dukl. hrdinov 879/24, Trenčín 91105 zapísaná v OrOs Trenčín, vložka 40201/R, IČO: 52 940 853, IČ DPH: SK 212 127 3748.

 

II. Súhlas dotknutej osoby

Kupujúci /ďalej aj ako „dotknutá osoba“/ zaslaním objednávky dáva predávajúcemu /ďalej aj ako prevádzkovateľ“/ súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracovával a uschovával jeho osobné údaje na účel uvedený v bode 3 nižšie a v rozsahu uvedenom v bode 4 nižšie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do štátov Európskej únie za rovnakým účelom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

III. Účel spracúvania osobných údajov

a) Uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu,
b) Vystavenie daňového dokladu – faktúry,
c) Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru,
d) Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty,
e) Evidencia zákazníkov na administratívne účely,
f) Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,
g) Evidencia pohľadávok a ich vymáhanie,
h) Marketingové aktivity, informácie o akciách, novinkách a zľavách,

 

IV. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi.
2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:
a) titul, meno a priezvisko
b) bydlisko
c) kontaktné údaje (tel. č., email)
d) údaje o objednávkach
e) bankové spojenie
3) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú vyššie uvedené, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu založeného na kúpe a predaji tovaru /kúpnej zmluve/ formou prijatia objednávky a dodania tovaru.


SSL
Pre vašu bezpečnosť používame SSL. SSL znamená Secure Socket Layer. Pomocou tejto šifrovacej technológie zabezpečíme vaše údaje pred zvonením na internete.

Moderné bezpečnostné postupy - technické normy
Na ochranu vašich údajov vždy používame najnovšie bezpečnostné postupy. Naše bezpečnostné štandardy sa navyše neustále modernizujú a obnovujú.

Zabezpečenie platby
Firma FORDIA s.r.o. neukladá žiadne relevantné platobné údaje (číslo kreditnej karty, prístupové údaje pre online bankovníctvo atď.).

Prečo od vás zhromažďujeme osobné informácie a na čo sa používajú?
- Osobné údaje sa používajú iba na naše vlastné reklamné účely
- Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám
- Vaše údaje sa budú uchovávať a spracúvať na účely splnenia zmluvy, fakturácie, uplatnenia zmluvných nárokov, za účelom služieb zákazníkom.

Tento web používa službu Google Analytics a remarketing Google. Jedná sa o služby spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú na server Google v USA a uchovávajú sa na ňom anonymne. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webových stránok pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Tretie strany vrátane spoločnosti Google umiestňujú reklamy na webové stránky na internete. Poskytovatelia tretích strán, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory cookie na umiestňovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa tejto webovej stránky.Google za žiadnych okolností neprepojí vašu IP adresu s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača; Majte však na pamäti, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež prejsť na stránku a deaktivovať inzerciu Google. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.
Táto stránka používa geocoordinate službu od Bing Maps (Microsoft Corporation) na určenie materskej alebo doručovacej vetvy. Do Bingu sa neprenášajú žiadne osobné údaje a nie sú nastavené žiadne cookies.

Právo poskytovať informácie
Máte právo na informácie o uložených údajoch o vás, ich pôvode a príjemcovi a účelu ich uloženia.
Spojenie s internetovým obchodom môžete kedykoľvek zrušiť. Máte právo odvolať svoj súhlas s uložením svojich údajov kedykoľvek s budúcim účinkom. Toto sa nevzťahuje na údaje, ktorých vymazanie je v rozpore so zákonnými, zákonnými alebo zmluvnými obdobiami uchovávania, ako aj na údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu vášho zmluvného vzťahu s nami. Podľa spolkového zákona o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených údajoch av prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov.

Používanie cookies
Používame cookies na rôznych stránkach, aby sme zvýšili atraktivitu návštevy našej webovej stránky a umožnili využívanie určitých funkcií. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa na konci relácie prehliadača odstráni z pevného disku (tzv. Súbory cookie relácií). Ostatné súbory cookie zostanú na vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač pri nasledujúcej návšteve (tzv. Trvalé súbory cookie). Naše partnerské spoločnosti nemôžu používať naše webové stránky na zhromažďovanie, spracúvanie alebo používanie osobných údajov pomocou súborov cookie.
a. Čo sú to cookies?
Technicky povedané, súbory cookie sú malé textové súbory vo vašom počítači. Vytvárajú sa, keď webový server požiada prehliadač návštevníka stránky o uloženie údajov prostredníctvom podobného súboru cookie, aby sa mohol pri nasledujúcej návšteve reprodukovať. Z vášho pevného disku však nie je možné prostredníctvom súboru cookie čítať žiadne údaje.

V. Poskytnutie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
2. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
3. Pri odovzdávaní zaplateného tovaru je nutné, aby kupujúci umožnil prevádzkovateľovi alebo dopravcovi overenie jeho totožnosti.

 

VI. Sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedeným účelom sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a takisto prepravnej spoločnosti, ktorou je spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. a zazmluvnené právnické osoby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť prepravnú spoločnosť za účelom skvalitnenia služieb pre zákazníkov.

 

VII. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje kupujúcich nezverejňuje.

 

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) ZOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.
4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10) Dotknutá osoba môže svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. uplatniť na emailovej adrese sales@fordia.eu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa informačného systému.

Prevádzkovateľ: Fordia s.r.o., Dukl. Hrdinov 879/24, Trenčín 91105.

Tel: 0907 3465 80, e-mail: sales@fordia.eu

Zodpovedná osoba: Michal Dobiaš