Právny základ:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

 

Podmienky poskytovania osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov je založené na súhlasnom prejave dotknutých osôb so spracovaním ich osobných údajov pri realizácii zasielania obchodných oznámení, ponúk, aktivít priameho marketingu internetového obchodovania.

 

Ochrana osobných údajov:

Pri realizácii aktivít pri online nákupe na webovej stránke spol. BAREFOOTKA SK s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) zverujú zákazníci svoje osobné údaje, ktorých ochranu poskytuje Poskytovateľ v zmysle podmienok uvedených v tomto dokumente.

 

Správca:

Správca zabezpečuje ochranu Vašich osobných údajov a spôsob, akým budú využívané ( druh osobných údajov, doba ich spracovania, účel spracovania, sprístupnenie údajov tretím osobám a pod. ).

Správcom osobných údajov je:

a/ obchodné meno: BAREFOOTKA SK s.r.o.

b/ sídlo: Dlhá 806/17A, 951 75 Beladice

c/ IČO: 54 384 001

d/ zapísaný v: OR Okresného súdu NR, oddiel Sro, vložka číslo 56547/N

 

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania osobných údajov je možné kontaktovať:

mail: barefootka@barefootka.sk

 

 

Prehlásenie:
Spoločnosť BAREFOOTKA SK s.r.o.  ako správca Vašich osobných údajov prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:                              

A/ bude spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,

B/ plní podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,                        

C/ umožní Vám a bude Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Dôvody spracovania osobných údajov a ich rozsah spracovania:

Správa osobných údajov spracováva osobné údaje, ktoré sú mu zverené a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

A/ Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska prípadne iné fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov k elektronickej knihe, dodanie tlačenej knihy či iného tovaru).

B/ Vedenie účtovníctva

Spracovanie fakturačných údajov je nevyhnuté pre naplnenie podstaty obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a Vami ako zákazníkom v súlade s legislatívnou úpravou vedenia účtovníctva.

C/ Marketing – zasielanie noviniek

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využíva správca  za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ako zákazníkovi z oprávneného záujmu, nakoľko sa predpokladá Váš záujem o produkty a novinky, a to po dobu 24 mesiacov od poslednej objednávky.
Váš súhlas so zasielaním marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v každom obdržanom maily. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu plynutia  premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:

Ochrana osobných údajov je zabezpečovaná v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Technické opatrenia, programové vybavenia sú udržiavané spôsobom, aby v maximálnej miere zamedzili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám:
K spracovávaným osobným údajom majú prístup len:  zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, správca webového portálu, účtovnícka kancelária, peňažné inštitúcie spracovávajúce Vaše osobné údaje prípadne iné subjekty, ktoré priamo pôsobia a spolupracujú pri zabezpečovaní plnenia úloh v súvislosti s Vašimi objednávkami.

V prípade rozšírenia okruhu oprávnených osôb bude správca osobných údajov postupovať spôsobom, aby zabezpečil riadnu ochranu Vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Pôsobnosť poskytovaných osobných údajov:

Z dôvodu platnej legislatívy budú spracovanie osobných údajov realizované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Ochranou osobných údajov a s tým spojené Vaše práva:

Uplatnenie svojich práv vyplývajúcich z ochrany osobných údajov je možné mailovou formou na kontakte: BAREFOOTKA SK s.r.o., Dlhá 806/17A, 951 75 Beladice, IČO 54 384 001, DIČ: 2121660211, OR Okr. súdu NR, oddiel Sro, vložka číslo 56547/N, tel.č. 0915 404 022, mail: barefootka@barefootka.sk. Medzi Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov patria:

A/ Právo na informácieobsahovo naplnené obsahom tohto dokumentu,

B/ Právo na prístup – kedykoľvek počas obdobia spracovania Vašich osobných údajov Vám budú sprístupnené informácie týkajúce sa dôvodov a spôsobu spracovania Vašich osobných údajov,

C/ Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov,

D/ Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje sú spracovávané nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

E/ Právo na výmaz - v prípade Vašej písomnej požiadavky je Vašim osobnostným právom domáhať sa výmazu Vašich osobných údajov, ktoré sú spracovávané v zmysle tohto dokumentu. V takom prípade budú všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Výmaz Vašich osobných údajov bude zrealizovaná do 30 dní od obdržania Vašej požiadavky. V súlade s legislatívnymi požiadavkami však naďalej budeme evidovať (archivovať) údaje – dokumenty, pri ktorých to zákonná úprava vyžaduje a to po dobu zákonom určenú.

F/ Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade takého podozrenia správca osobných údajov uvíta Vašu predchádzajúcu výzvu o nápravu, ktorej sa bude snažiť v plnom rozsahu vyhovieť.

 

Mlčanlivosť:

Každý zo zamestnancov ako aj osoby spolupracujúce, sú viazané mlčanlivosťou ohľadne spracovávaných osobných údajov klientov. Taktiež boli riadne poučení a oboznámení s bezpečnostnými opatreniami a spôsobmi zabezpečovania osobných údajov a ich ochranou pred prípadným zneužitím.

 

Cookies:
Pri prechádzaní webových stránok správcu osobných údajov je automaticky zaznamenávaná Vaša IP adresa, informácia o dĺžke prehliadania webovej stránky a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok predstavuje  oprávnený záujem správcu pre zlepšenie ním poskytovaných služieb. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Webové stránky správcu osobných údajov sa dajú prehliadať aj bez nutnosti zbierania osobných údajov, pričom režim zákazu cookies je nutné nastaviť vo Vašom prehliadači.

 

Platnosť a účinnosť týchto podmienok:

Tieto podmienky spracovania osobných údajov nadobúdajú platnosť ich schválením a podpisom zo strany  správcu osobných údajov, t. j. dňom 3.3. 2022 a účinnosť zverejnením na webovej stránke poskytovateľa.