Posledná aktualizácia: 16.2. 2023

 

1. Všeobecné informácie

1.1 Definícia pojmov

1.1.1. Prevádzkovateľom internetovej služby je spoločnosť BAREFOOTKA SK s.r.o., Dlhá 806/17A, 951 75 Beladice, IČO 54 384 001, DIČ: 2121660211, OR Okr. súdu NR, oddiel Sro, vložka číslo 56547/N, tel.č. 0915 404 022, mail: barefootka@barefootka.sk. (ďalej len „BAREFOOTKA SK s.r.o. “) na webovej stránke www.barefootka.sk (ďalej len „Web“).

1.1.2. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky používania služby (ďalej len „Služba“), ktoré vydáva BAREFOOTKA SK s.r.o., ktorými sa riadia právne vzťahy medzi BAREFOOTKA SK s.r.o. a konečným spotrebiteľom. 

1.1.3. Službou poskytovanou podľa týchto VOP je prezentácia vybraných produktov BAREFOOTKA SK s.r.o. (ďalej len „Produkt“) na webe s možnosťou objednávky (ďalej len „Objednávky“), jej nachystanie pre vyzdvihnutie (ďalej len „Nachystanie“) na adrese Dobšinského 15, Nitra (ďalej len „Výdajné miesto“) alebo doručenia Objednávky na zvolenú adresu (ďalej len „Dodacia adresa“ ) v rámci SR (ďalej len „Oblasť doručovania“).

1.1.4. Doručovaním Objednávky sa rozumie využitie dostupných spôsobov doručovania prostredníctvom doručovateľských spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu.

1.1.5. Konečným spotrebiteľom (ďalej len „Zákazník“) je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ  alebo právnická osoba, ktorá vyjadrila súhlas s týmito VOP.

1.1.6. Poskytovanie služby je vyhradené výlučne v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 17,00 hod., kedy poskytovateľ zabezpečuje služby podľa týchto VOP. Funkčnosť web stránky je časovo neobmedzená a k dispozícii Zákazníkovi 24 hodín denne.

 

2. Služba

2.1 Uzatvorenie zmluvy

2.1.1. V rámci Služby je kúpna zmluva medzi BAREFOOTKA SK s.r.o. ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu Zákazníka s Objednávkou s potvrdením povinnosti následnej úhrady kúpnej ceny.

2.1.2. BAREFOOTKA SK s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednaných produktov za neobvyklých okolností (nadmerné množstvo Produktov, veľký počet objednávok od jedného Zákazníka).

2.1.3. Prezentované Produkty nie sú záväznou ponukou na kúpu v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

2.1.4. Objednávku môže realizovať registrovaný ako aj neregistrovaný Zákazník.

 

3. Poskytovanie Služby

3.1 Objednávka bez registrácie

3.1.1. Objednávku Tovarov je možné zrealizovať aj bez registrácie spôsobom vyplnenia objednávky zverejnenej na webe so zakliknutím na súhlas s VOP.

 

3.2 Objednávka s registráciou 

3.2.1. Služba umožňuje Zákazníkovi vytvoriť si zákaznícky účet (ďalej len „Účet“), vďaka ktorému môže využívať doplnkové funkcie: Obľúbené položky, Nákupné zoznamy, História nákupov. Registrovaní Zákazníci môžu získať aj špeciálne zľavy určené len pre registrovaných Zákazníkov. Zákazník sa zaväzuje vyplniť pri registrácii všetky povinné údaje pravdivo a úplne a potvrdiť, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP. BAREFOOTKA SK s.r.o. s uvedenými údajmi nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

3.2.2. Zákazník môže zrušiť Účet z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom zaslania žiadosti na kontaktnú mailovú adresu: barefootka@barefootka.sk

3.2.3. BAREFOOTKA SK s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu, ak vzniklo podozrenie, že Zákazník porušuje VOP, právne predpisy alebo poškodzuje dobré meno BAREFOOTKA SK s.r.o.

3.2.4. Účet automaticky zaniká smrťou Zákazníka alebo skončením poskytovania Služby zo strany BAREFOOTKA SK s.r.o..

 

3.3 Objednávka

3.3.1. Prostredníctvom Služby je možné pridať Produkty do Košíka a potvrdiť Objednávku, určiť spôsob doručenia a spôsob platby. V rámci objednávacieho procesu Zákazník vypĺňa kontaktné údaje (ak nie je zaregistrovaný a prihlásený) a potvrdzuje obsah Košíka.

3.3.2. Dostupnosť Produktov je viazaná na aktuálne skladové zásoby a BAREFOOTKA SK s.r.o. ju negarantuje. Obrázky pri Produktoch majú len ilustračný charakter.

3.3.3. Po prijatí Objednávky systém odošle automatický e-mail na adresu Zákazníka s potvrdením prijatia Objednávky, uvedením objednaných Produktov a prideleného jedinečného čísla Objednávky.

 

3.4 Vyzdvihnutie

3.4.1. Po Nachystaní Produktov pre vyzdvihnutie odošle Služba automatický e-mail na e-mail Zákazníka s oznámením o možnosti vyzdvihnúť Produkty. E-mail obsahuje aj číslo Objednávky, ktorým sa Zákazník pri vyzdvihnutí preukáže. Bez čísla Objednávky nebudú Zákazníkovi Produkty vydané.

3.4.2. Vyzdvihnutie Produktov je možné v čase Doby poskytovania služby a to na adrese Priehradná 1, Nitra - po predchádzajúcej dohode. 

3.4.3. Nevyzdvihnutie Produktov v zmysle objednávky považuje BAREFOOTKA SK, s.r.o. za porušenie týchto VOP.

3.4.4. Ak si Zákazník nevyzdvihne tovar do konca času predaja nasledujúceho po dni, v rámci ktorého bol zadaný časový interval vyzdvihnutia, Objednávka bude automaticky zrušená. V prípade, ak zákazník zaplatil kúpnu cenu za Produkty, táto mu nebude vrátená a je považovaná za Zmluvnú pokutu za porušenie VOP. 

 

3.5. Doručovanie

3.5.1. Po zabalení Produktov pre Doručovanie  odošle Služba automatický e-mail na e-mailovú adresu Zákazníka s oznámením o odovzdaní zabalenej objednávky dopravcovi. E-mail obsahuje aj číslo Objednávky, ktoré Zákazník pri prebraní Tovaru poskytne dopravcovi. Bez čísla Objednávky nebudú Zákazníkovi Produkty vydané.

3.5.2. Vybavenie Produktov na odoslanie je možné v čase Doby poskytovania služby. Ak odošle Zákazník objednávku v čase, ktorý je mimo Doby poskytovania služby, najskorší interval pre prípravu Produktov na odoslanie je najbližší pracovný deň.

3.5.3. BAREFOOTKA SK s.r.o. nenesie zodpovednosť za omeškania Doručenia Produktov, ktoré sú ovplyvnené vyššou mocou alebo nepredvídateľnými udalosťami (havárie, nehody na cestách, porucha na vozidle).

3.5.4. V prípade, ak si Zákazník neprevezme dodané Produkty na Adrese dodania, má BAREFOOTKA SK s.r.o. právo objednávku zrušiť a takto objednané Produkty už nedodať. Uvedené konanie Zákazníka považuje BAREFOOTKA SK s.r.o. za porušenie VOP. V prípade, ak sa jedná o registrovaného Zákazníka, má BAREFOOTKA SK s.r.o. právo zrušiť takúto registráciu Zákazníka. V prípade, ak Zákazník už zaplatil za dodanie Produktov, nevzniká mu právo na vrátenie takto už zaplatenej kúpnej ceny a táto sa považuje za zmluvnú pokutu za porušenie VOP.

 

3.6. Cena

3.6.1. Cena každého Produktu na webovej stránke je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty .

3.6.2. Doručenie Produktov je spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka zverejneného na webe. 

3.7. Platobné podmienky

3.7.1. Úhrada nákupu prebieha

 1. online cez platobnú bránu GP Webpay – po zabalení objednávky príde Zákazníkovi e-mail s linkom prostredníctvom, ktorého platbu uhradí
 2. platba pri Nachystaní v Nitre na adrese Dobšinského 15, Nitra - po predchádzajúcej dohode  – platobné karty, hotovosť
 3. na dobierku – platba pri doručení Produktu
 4. prevodným príkazom (tovar bude odoslaný až po pripísaní predajnej sumy na účet)

3.7.2. V prípade zamietnutia transakcie pri platbe za Produkty, je BAREFOOTKA SK s.r.o. oprávnený odmietnuť odovzdanie Produktu.

3.7.3. BAREFOOTKA SK s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať iné spôsoby platby za dodaný tovar ako je uvedené vyššie.

 

3.8. Odstúpenie od zmluvy

3.8.1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu má Zákazník v lehote 14 dní od prevzatia tovaru zakúpeného prostredníctvom tohto webu. K zachovaniu lehoty stačí, ak Zákazník zašle prostredníctvom príslušného formulára /link na formulár na odstúpenie od zmluvy/ svoje odstúpenie od kúpnej zmluvy na mailovú adresu: barefotka@barefootka.sk

3.8.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v čase pred dodaním Produktu po zaplatení kúpnej ceny, bude kúpna cena vrátená Zákazníkovi najneskôr od 14 dní od obdržania elektronického obdržania odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy po doručení Produktu a zaplatení kúpnej ceny, bude kúpna cena vrátená Zákazníkovi do 14 dní od obdržania vráteného tovaru.

3.8.3. Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený, nenosený v exteriéri, s pôvodnými visačkami a riadne zabalený. V prípade vrátenia poškodeného Produktu má BAREFOOTKA SK s.r.o. právo na náhradu škodu v rozsahu poškodeného Produktu, max. do výšky kúpnej ceny príslušného Produktu.

3.8.4. Na spôsob vrátenia Produktu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa použijú obdobné ustanovenia pri doručovaní tovaru pri reklamácii.

 

3.9. Reklamácia

3.9.1. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním tovaru  na adresu sídla spoločnosti. Pre účel reklamácie slúži reklamačný formulár. / link na reklamačný formulár /.

3.9.2. Záručná doba je 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia Produktu Zákazníkom. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal Produkt zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou Produktu, nakoľko životnosť Produktu je úzko spojené s riadnom starostlivosťou o Produkt, ako aj intenzitou užívania Produktu.

3.9.3. Pri zistení vady Produktu je Zákazník povinný upustiť od používania Produktu a tento bezodkladne doručiť na vlastné náklady na adresu sídla spoločnosti. 

3.9.4. Z reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, predmet reklamácie, komu je reklamácia adresovaná, dátum a podpis. Reklamovaný tovar sa doručí BAREFOOTKA SK s.r.o. očistený spolu s vyplneným reklamačným formulárom a dokladom o zakúpení.

3.9.5. V prípade, ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, bude považovaná za neoprávnenú.

3.9.6. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákazník bude o výsledku reklamácie ihneď informovaný e-mailom, alebo telefonicky. V prípade uznanej reklamácie BAREFOOTKA SK s.r.o.  zabezpečí odstránenie vadyV prípade, že sa vada nedá odstrániť, vráti finančné prostriedky Zákazníkovi.  V prípade zamietnutej reklamácie BAREFOOTKA SK s.r.o. zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením Zákazníkovi.

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku.

3.9.7. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku. Rovnako tak BAREFOOTKA SK s.r.o.  nezodpovedá za následné vady Produktu, ktoré boli spôsobené - mechanickým, alebo chemickým poškodením spôsobeným kupujúcim, či treťou osobou, - zanedbaním starostlivosti o výrobok a jeho nevhodným ošetrovaním, - nesprávnou manipuláciou s výrobkom, - akoukoľvek opravou výrobku kupujúcim, alebo treťou osobou, - nadmerným zaťažovaním výrobku, - používaním výrobku v prostredí, na ktorú výrobok nie je určený, - ako následok prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, - ako následok akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 

4. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

4.1. Zákazník má právo obrátiť sa na BAREFOOTKA SK s.r.o.  so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým BAREFOOTKA SK s.r.o.  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že BAREFOOTKA SK s.r.o.  porušil jeho práva.

4.2. Ak BAREFOOTKA SK s.r.o.  na žiadosť zákazníka odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

4.3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s BAREFOOTKA SK s.r.o.  je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete: www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, www.mhsr.sk.

 

5. Orgán dozoru/dohľadu nad BAREFOOTKA SK s.r.o.  

5.1. Orgán dozoru/dohľadu nad BAREFOOTKA SK s.r.o. :

  • Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

   

  6. Ochrana osobných údajov

  6.1. účel spracovania osobných údajov

  Sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich zo Dohody. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Dohoda. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa.

   

  Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo podľa okolností zahŕňa
  najmä: a) identifikáciu klienta, b) identifikáciu konečného užívateľa výhod, c) zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, d) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu, e) zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, f) zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu, g) zistenie, či klient koná vo vlastnom mene, vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu. 

  6.2. Doba uchovávania osobných údajov:

  Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov(napr. zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  6.3. Vašim právo je:

  • mať prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
  • získať svoje osobné údaje, ktoré ste užívateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu (avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami),
  • požadovať obmedzenie spracúvania užívateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje užívateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
  • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,820 07 Bratislava 27. 

  V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je používané automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

   

  7. Duševné vlastníctvo a zodpovednosť

  7.1. Tento Web s celým jeho obsahom (textami, dizajnom, databázami a pod.) je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.

  7.2. Je dovolené vstupovať do akejkoľvek časti Webu a vytlačiť jednu kópiu akejkoľvek podstránky pre Vaše osobné potreby.

  7.3. Je zakázané kopírovať (tlačou, ukladaním na disk alebo iným spôsobom), distribuovať, upravovať alebo inak používať akýkoľvek materiál použitý na tomto Webe s výnimkou dovoleného použitia.

  7.4. Fotografie Produktov zobrazené na Webe majú ilustračný charakter a môžu byť  odlišné od skutočného vzhľadu Produktov.

  7.5. Zákazník alebo akýkoľvek iný používateľ môže používať Web len v súlade s VOP, jeho účelom, dobrými mravmi a platnými právnymi predpismi.

  7.6. Zákazník alebo iný používateľ nesmie najmä:

  • narúšať správne fungovanie Služby,
  • zasahovať do obsahu a bezpečnosti Služby,
  • falšovať identitu Zákazníka,
  • pokúšať sa o vniknutie do Účtov iných Zákazníkov.

  7.7. BAREFOOTKA SK s.r.o.  nezodpovedá za škody vzniknuté používaním tohto Webu. Tento Web môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nezodpovedáme za ich obsah a funkčnosť a bezpečnosť.

  7.8 BAREFOOTKA SK s.r.o.  neručí za trvalú a neprerušenú prevádzku a bezchybnosť tohto Webu. Kedykoľvek môžeme zmeniť akýkoľvek obsah tohto Webu, pozastaviť jeho prevádzku alebo ho zrušiť a nemusíme Vás o tom informovať.

  7.9. BAREFOOTKA SK s.r.o.  nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené používaním a sťahovaním ľubovoľných materiálov z tohto Webu.

   

  8. Záverečné ustanovenia 

  8.1. Na práva a povinnosti neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Vzťahy vzniknuté z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  8.2. BAREFOOTKA SK s.r.o.  si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum poslednej zmeny VOP je uvedený v hornej časti dokumentu.

    

  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  podľa § 8 zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

   

  Predávajúci: BAREFOOTKA SK s.r.o. , Dlhá 806/17A, 951 75 Beladice, IČO: 54 384 001, zapísaný v OR Os Nitra, odd. Sro, vložka č. 56547/N, tel. č. ..........................., mail: ....................................

   

  Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

   

  EAN

  Názov tovaru (podľa dokladu o kúpe)

  počet ks

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ak nepostačuje počet riadkov, prosím použite ďalší papier ako prílohu.

   

   

  Číslo Vašej objednávky:

   

  Dátum nákupu/prevzatia tovaru:

   

  Meno a priezvisko zákazníka

   

  Adresa zákazníka:

   

  e-mail: zákazníka:

   

  telefón zákazníka:

   

  číslo účtu IBAN pre vrátenie platby:

   

   

   

   

  _____________________ _____________________

  Dátum podpis zákazníka